POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest

FHU ARTUS Zaopatrzenie Medyczne Dariusz Drewniak z siedzibą w:

43-316 Bielsko-Biała ul. Skarpowa 57, NIP: 5471414933 REGON: 070688140.
Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres powyższy adres

lub telefonicznie pod numerem telefonu 696111733  lub też mailowo: biuro@fhuartus.com.pl

2. Dane osobowe przetwarzane przez

FHU ARTUS Zaopatrzenie Medyczne Dariusz Drewniak   to:
a) imię i nazwisko,
b) adres zameldowania,
c) adres do wysyłki (jeśli jest inny niż adres zameldowania),
d) adres e-mail,
e) numer telefonu,
f) nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).

3. Dane przetwarzane są w celach:
a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
• podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
• wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
b) Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FHU ARTUS Zaopatrzenie Medyczne Dariusz Drewniak [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
• dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
a) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
• posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
• wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, skarbowych lub rachunkowych).

5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
f) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
h) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt. 4 można zrealizować m.in. poprzez kontakt z administratorem danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z FHU ARTUS Zaopatrzenie Medyczne Dariusz Drewniak (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

6. Kategorie podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu firmy

FHU ARTUS Zaopatrzenie Medyczne Dariusz Drewniak :
a) przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
b) banki,
c) operatorzy pocztowi, przewoźnicy (firmy kurierskie) realizującym dostawę zamówionych towarów;
d) podwykonawcy realizujący złożone zamówienia.

7. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Podanie danych jest dobrowolne.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pozdrawiam,
FHU ARTUS Zaopatrzenie Medyczne Dariusz Drewniak
tel. 696 111 733

top